X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
متن قرارداد مشارکت مدنی 22/36 بانک مسکن - مدونات کاتب
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
(مشارکت مدنی واقعی با اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث در زمین واگذاری)

قراداد شماره ......... مورخ ............
نظر باینکه ........ مالک پلاک ثبتی ................. ، با اخذ مجوزهای لازم و موافقت اداره کل راه و شهرسازی استان ............. تقاضای مشارکت با بانک برای احداث و تکمیل ساختمان در پلاک مزبور را دارد، این قرارداد بین :
الف) آقای ...................... که در این قرارداد شریک نامیده می شوند و ؛
ب) اداره کل راه و شهرسازی استان ........... به نشانی ............................ ، به نمایندگی آقای .................... بموجب نامه شماره ................... بعنوان"راهن زمین واگذاری" از یک طرف و ؛
ج) بانک مسکن شعبه ..... کد ..... به نشانی ...... به شماره شناسه ملی ..................  به نمایندگی آقای .................  به موجب نامه شماره ............... مورخ ...............  که در این قرارداد "بانک" نامیده می شود از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد و ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.
ماده یک : موضوع مشارکت عبارت است از سرمایه گذاری و اقدام در امر احداث و تکمیل ....... واحد مسکونی در قطعه ...... صورتمجلس تفکیکی شماره ....... مورخ ........ اداره ثبت ...... به شماره ....................... که به موجب قرارداد واگذاری شماره ...... مورخ .............. اداره کل راه و شهرسازی استان ................. به شریک واگذار شده است. شریک متعهد است مورد مشارکت را با اسکلت ............. در ........ بلوک ......  طبقه مشتمل بر ...... واحد مسکونی با مجموع زیربنای .......  مترمربع مطابق نقشه های مصوب و با رعایت پروانه ساختمانی شماره .......  مورخ ...... صادره از شهرداری منطقه ......  بشرح مفاد این قرارداد احداث/ تکمیل و آماده بهره برداری نماید.
ماده دو : آورده بانک و شریک و هزینه کل اجرای طرح و احداث ساختمان مورد مشارکت اعم از هزینه عملیات ساختمانی و هزینه های قابل قبول بانک- بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده- تماماً منطبق با نظر و برآورد شریک که پس از ارزیابی به تأئید بانک رسیده و ضمیمه قرارداد است، می باشد. بانک با پرداخت و واریز مبلغ ......... ریال بعنوان سهم الشرکه خود به حساب مشترک مشارکت، با قبول شریک به میزان ...............  درصد در مورد مشارکت سهیم گردید که در اینصورت سهم شریک از مورد مشارکت معادل ........ درصد می باشد. همچنین شریک متعهد شد حداکثر تا پایان مدت قرارداد به هزینه خود نسبت به انجام تعهداتش بشرح برگ ارزیابی اقدام نماید.
تبصره 1- برداشت از حساب مشترک مشارکت بصورت مرحله به مرحله، منوط به کسب موافقت بانک و مشروط به هزینه شدن وجوه برداشت شده قبلی و پیشرفت فیزیکی مورد مشارکت - طبق نظر و تشخیص بانک - خواهد بود و این موضوع تاثیر و تغییری در میزان سهم الشرکه بانک و شریک ایجاد نمی نماید.
تبصره 2 - چنانچه شریک با اطلاع و اذن بانک نسبت به اصلاح پروانه ساختمانی و افزایش مساحت زیربنای مورد مشارکت اقدام نماید، طبق اعلام و برآورد شریک و پس از ارزیابی و تأئید بانک با تنظیم قرارداد متمم، سهم الشرکه طرفین از واحدهای احداثی تغییر می یابد. درغیر اینصورت نسبت سهم الشرکه بانک و شریک کماکان به نسبت تعیین شده در این قرارداد می باشد.
ماده سه : مدت این قرارداد ...... ماه از تاریخ امضاء می باشد. شریک مدیریت اجرا و تکمیل موضوع مشارکت را بعهده گرفت و قبول و تعهد نمود که کار اجرا و احداث ساختمان مورد مشارکت را با هزینه خود و طبق پروانه و نقشه مصوب و با رعایت مفاد این قرارداد حداکثر تا پایان مدت این قرارداد با سلب حق هرگونه ادعا انجام دهد و بانک در این مورد هیچگونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت. همچنین شریک متعهد شد پس از تکمیل ساختمان مورد مشارکت، به هزینه خود نسبت به اخذ گواهی پایانکار ساختمان، صورتمجلس تفکیکی و سایر مدارک لازم از سازمانهای ذیربط اقدام نماید. تشخیص بانک در مورد انجام کلیه تعهدات شریک در اجرای کامل موضوع مشارکت با  سلب حق هرگونه اعتراض، قطعی و مورد قبول شریک می باشد.
ماده چهار : شریک در حکم امین است و متعهد گردید طبق وظیفه امین عمل نماید. لذا چنانچه در اثر هرگونه تخلف، تعدی یا تفریط وی در اجرای موضوع مشارکت خسارتی متوجه سهم الشرکه بانک یا اشخاص ثالث گردد، شریک ضامن و متعهد به جبران کلیه خسارات وارده از اموال خود می باشد. همچنین شریک متعهد گردید هرگونه تغییر و تحولی در جریان انجام موضوع مشارکت حادث شود که دراثر آن وی احتمال کاهش ارزش سهم الشرکه بانک نسبت به میزان پیش بینی شده را بدهد بلافاصله موضوع را به بانک اطلاع دهد. دراینصورت بانک می تواند براساس تشخیص و ارزیابی خود نسبت به ادامه مشارکت یا تسویه آن اقدام نماید. بنابراین چنانچه شریک موضوع احتمال کاهش ارزش سهم الشرکه را به بانک اطلاع ندهد و در پایان مشارکت زیانی متوجه بانک گردد یا ارزش سهم الشرکه بانک نسبت به میزان مورد انتظار- بنا به تشخیص و ارزیابی بانک- کاهش یابد، شریک مکلف است معادل خسارات وارده وکاهش ارزش سهم الشرکه را از اموال خود به بانک تملیک یا جبران نماید. شریک ضمن سلب و اسقاط هر گونه ادعا و اعتراض دراین خصوص، قبول نمود در صورت عدم جبران خسارت وارده بشرح این ماده، سهم الشرکه بانک در مورد مشارکت به همان میزان افزایش خواهد یافت.
ماده پنج : با توجه به اینکه هزینه انجام موضوع مشارکت منطبق بر نظر و برآورد شریک و با قبول بانک بشرح این قرارداد تعیین گردیده و سهم الشرکه بانک نیز بر آن اساس معین شده است، شریک قبول نمود چنانچه برای انجام موضوع مشارکت بیش از مبلغ مزبور هزینه نماید سهم الشرکه بانک و نسبت آن به هیچ وجه تغییر ننماید. لذا شریک جمع هزینه های احتمالی مزبور و نیز هزینه مدیریت و اجرای طرح را در ازاء دریافت یکهزار ریال به بانک صلح نمود. همچنین شریک ضمن عقد صلح موضوع این ماده با قبول شرط ترک فسخ، حق فسخ و رجوع از قرارداد و واگذاری سهم الشرکه خود به دیگری را از خود سلب نمود و ضمن آن کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را نیز بعهده گرفت و قبول نمود در صورت تخلف از هریک از تعهدات مذکور مشارکت منفسخ و سهم الشرکه بانک از تاریخ امضای این قرارداد تبدیل به بدهی وی شده و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را استیفاء نماید. ضمناً اسقاط کافه خیارات از شریک بعمل آمد. همچنین شریک حق انتفاع از زمین مورد مشارکت را در ازاء دریافت یک هزار ریال دیگر به بانک صلح نمود.
ماده شش : شریک/راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت صلح و وکالت در مورد وثیقه/مشارکت انجام نداده و برای دیگری در آن ایجاد حقی ننماید و هرگونه نقل و انتقال عین، منافع وکلیه حقوق قانونی متصوره و شرعیه مورد وثیقه/مشارکت تحت هر عنوان بدون موافقت بانک باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین شریک تعهد نمود به منظور انجام موضوع فوق و برای اطلاع سایر اشخاص اطلاعیه ای مبنی بر احداث ساختمان با مشارکت بانک مسکن و در رهن و وثیقه بودن همه واحدهای در حال ساخت" در محل ساختمان مورد مشارکت نصب نماید.
ماده هفت : شریک/ راهن به بانک اجازه داد همه ساله مورد مشارکت/وثیقه این قرارداد را تا میزان کل سهم الشرکه طرفین، در برابر خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و طوفان، طبق مقررات بانک و تا زمان تسویه کامل مطالبات، نزد یکی از شرکتهای بیمه، به نفع بانک بیمه نموده و هزینه آن را از شریک مطالبه نماید. بنابراین پرداخت مراحل سهم الشرکه موکول به تامین هزینه های صدور بیمه نامه مربوطه توسط شریک می باشد. همچنین شریک متعهد گردید درصورت افزایش مبلغ سهم الشرکه بانک یا تمدید مدت انجام تعهدات این قرارداد یا تاخیر در تسویه مشارکت، نسبت به پرداخت حق بیمه مربوطه برای مبلغ سهم الشرکه یا مدت افزایش یافته تا زمان تسویه مشارکت - طبق نظر و شرایط بانک - اقدام نماید. درصورت امتناع شریک از پرداخت هزینه های بیمه، بانک می تواند پرداخت مراحل سهم الشرکه خود را متوقف نموده یا اینکه مبالغ لازم را از حساب مشترک مشارکت برداشت نماید و چنانچه موجودی حساب مزبور کافی نباشد با تامین هزینه مذکور توسط بانک، سهم الشرکه بانک در موردمشارکت بهمان میزان افزایش خواهد یافت.همچنین شریک/راهن مکلف گردید درصورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد مشارکت یا وثیقه، بلافاصله مراتب را جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتباً به بانک اعلام نماید. در این وضعیت بانک می تواند براساس مقررات مور دعمل و تشخیص خود وجوه پرداختی شرکت بیمه را با توجه به میزان خسارات وارده، بمنظور تعمیر و بازسازی مورد مشارکت/وثیقه در اختیار شریک/راهن قرار دهد. وی نیز مکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد مشارکت /وثیقه و بازگرداندن آن به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید، بترتیبی که ارزش آن طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید. شریک /راهن ضمن قبول شرایط و تعهد به انجام موارد فوق، حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در خصوص نحوه بیمه و شرایط جبران خسارت را از خود سلب نمود.
ماده هشت : در صورت فوت شریک – در مواردیکه شریک شخص حقیقی است – چنانچه ورثه وی قرارداد مشارکت مدنی را تأئید نمایند، قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند (اعلام قبولی کتبی وراث به بانک بمنزله امضاء و تنفیذ این قرارداد خواهد بود). درغیر اینصورت مشارکت منفسخ می گردد و بانک حق دارد طبق مفاد این قرارداد حقوق خود را استیفا نماید. در اینصورت چنانچه وجوه مصرف نشده ای در حساب مشترک مشارکت موجود باشد، بانک حق دارد آنرا بابت مطالبات خود ناشی از قرارداد منظور نموده و نسبت به وصول باقی مطالبات اقدام نماید.
ماده نه : در صورت تعدد مالکیت پلاک مورد مشارکت، مسئولیت شرکاء (کلیه مالکین) درخصوص انجام مورد مشارکت و ایفاء کلیه تعهدات موضوع این قرارداد در قبال بانک تضامنی بوده و قابل تفکیک و تجزیه نمی باشد . لذا تمامی شرکاء مشترکاً و متضامناً متعهد به ایفاء تعهدات ناشی از این قرارداد می باشند و بانک در این خصوص حق مراجعه به هریک از شرکاء را منفرداً، مشترکاً و متضامناً دارد.
ماده ده : در صورتی که مشارکت به هر جهت یا به علت تخلف شریک از هریک از تعهدات ناشی از قرارداد منفسخ گردد یا مدت این قرارداد منقضی گردد، شریک قبول نمود بلافاصله ارزش روز سهم الشرکه بانک که مشتمل بر اصل سرمایه و منافع حاصله - بنا به تشخیص و ارزیابی بانک -است را به بانک بپردازد. در این صورت ارزش روز سهم الشرکه بانک بشرح فوق به دین حال تبدیل شده و چنانچه شریک در تأدیه آنها تأخیر نماید، بعلت تأخیر در تأدیه بدهی مزبور (ارزش روز سهم الشرکه بانک)، از تاریخ سررسید/انفساخ مشارکت تا تاریخ تسویه کامل آن، مبلغی بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت. از اینرو شریک قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده فوق الاشعار مبلغی معادل 28 درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضاء این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ مذکور تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی، راساً از هر نوع حساب از جـمله حساب یــارانه واریــزی دولــت ، اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائیهای وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. شریک حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد.
تبصره – شریک قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید/انفساخ مشارکت بابت مطالبات ناشی از این قرارداد به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل سرمایه، منافع حاصله و مافی الذمه فوق منظور گردد. شریک کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه یاد شده را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده یازده : بانک حق دارد هر موقع لازم بداند برای ارزیابی و نظارت بر حسن انجام تعهدات شریک و بازدیدهای فنی بمنظور حصول اطمینان از عملیات اجرایی و روند انجام موضوع مشارکت، از مورد مشارکت بازدید نماید و شریک تعهد نمود همواره بدون حق اعتراض وسیله این نظارت و بازدید را فراهم نماید. لذا چنانچه بانک تشخیص دهد شریک در احداث ساختمان طبق برنامه تعیین شده عمل نمی نماید یا از تکمیل ساختمان امتناع نموده یا عملیات ساختمانی بدون موافقت بانک، به نحوی از انحاء تعطیل و یا معطل شده و متوقف گردد یا بهر صورت موضوع مشارکت در پایان مدت قرارداد به اتمام نرسد یا در جریان و اجرای کار خسارتی متوجه ساختمان گردد یا شریک برخلاف هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد رفتار نماید، بانک حق دارد ضمن فسخ مشارکت قیمت سهم خود را محاسبه و تعیین نماید و شریک قبول و تعهد نمود بلافاصله مبلغ تعیین شده را به بانک بپردازد و شریک بطور غیر قابل برگشت به بانک اجازه داد در این زمینه طبق ضوابط خود عمل نماید. در صورت عدم واریز مبلغ مذکور به حساب بانک مبلغ تعیین شده و همچنین سهم الشرکه بانک از تاریخ امضاء این قرارداد بعنوان طلب مسلم بانک و دین محقق شریک بوده و بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت و بانک بعنوان طلبکار اجازه دارد برای وصول مطالبات خود و حسب مورد خسارات وارده ، به کلیه حسابهای بانکی یا سایر اموال شریک نزد خود مراجعه یا از طریق صدور اجرائیه یا هرطریق قانونی دیگر که مصلحت بداند طبق مفاد این قرارداد اقدام نماید . شریک قبول نمود در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات بانک، از تاریخ سررسید/ فسخ مشارکت تا تاریخ واریز و تسویه کامل مطالبات بانک، مبلغی طبق ماده 10 بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که به انضمام مانده بدهی و سایر هزینه های قانونی باید به بانک بپردازد. در اینصورت چنانچه وجوه مصرف نشده ای در حساب مشترک مشارکت موجود باشد بانک حق دارد وجوه مزبور را برداشت و نسبت به باقیمانده مطالبات خود اقدام نماید . تشخیص بانک برای احراز تخلف و عدم انجام تعهدات شریک و همچنین تعیین مطالبات وخسارات وارده به بانک مورد قبول شریک/راهن وکافی برای اقدامات قانونی بمنظور وصول مطالبات بانک می باشد.
ماده دوازده : بانک به تقاضای شریک مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه بمدت ده سال به شریک پرداخت نمود و شریک ضمن اقرار به دریافت آن تعهد نمود به هنگام تسویه قرارداد یا در پایان مدت فوق الذکر(حسب مورد)، مبلغ مذکور را به بانک مسترد نماید. همچنین شریک ضمن عقد صلح موضوع ماده پنج ، حق فسخ عقد قرض فوق الذکر را تا تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.
ماده سیزده : آقای ........ ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد، بمنظور تضمین تعهدات مذکور ششدانگ غیرمنقول مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید مگر پس از انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد. بانک پس از تصرف موقت گروگان آن را مجدداً در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات بانک در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده 34 قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.
ماده چهارده : چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه/ مشارکت، قبل از فک رهن در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک بعنوان قائم مقام شریک/راهن، وکیل بلاعزل می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور در کمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم مورد وثیقه/ مشارکت را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه، وجوهی که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد مشارکت/وثیقه پرداخت خواهد شد را دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.
ماده پانزده : با توافق طرفین پس از تکمیل ساختمان موضوع مشارکت، قیمت فروش آن و همچنین ارزش سهم الشرکه هریک از طرفین طبق ضوابط بانک- که بشرح این قرارداد مورد قبول شریک می باشد - تعیین می گردد و بانک می تواند سهم خود را در واحدهای احداثی موضوع این قرارداد طبق ضوابط مورد عمل خود نقداً یا بصورت اقساطی به شریک واگذار نماید. دراین صورت شریک متعهد به خریداری سهم الشرکه بانک بر اساس ارزیابی بانک است. در صورت عدم موافقت بانک با فروش اقساطی سهم الشرکه خود، شریک باید بلافاصله نسبت به"خرید نقدی و دفعتاً واحده" سهم الشرکه بانک بر اساس قیمت گذاری بانک اقدام نماید.
تبصره- شریک قبول نمود چنانچه قیمت روز فروش مورد مشارکت- بر اساس ارزیابی بانک -کمتر از قیمت تمام شده آن باشد، سهم بانک بر مبنای قیمت تمام شده، محاسبه و شریک متعهد و مکلف به خریداری آن با قیمت تمام شده گردید.
ماده شانزده : شریک ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر درخصوص شرایط مشارکت موضوع این قرارداد ، ارزیابی مورد مشارکت قبل و پس از مدت قرارداد و هنگام تسویه مشارکت، نحوه تعیین میزان سهم الشرکه بانک و محاسبه ارزش آن، اقدامات و محاسبات بانک براساس مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.
تبصره – طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و شریک متعهد گردید به صرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید . عدم قبول و اقدام شریک در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.
ماده هفده : شریک اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد شریک در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب 1383 هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است، بانک بدون هیچگونه قید وشرطی حق دارد مشارکت را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و شریک / راهن حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده هجده : در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه و دستور العمل های اجرائی آن  ، شریک ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبازره با پولشویی و هم چنین ارائه اطلاعات ، مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در این خصوص ، اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی ، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را به صورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است ، لذا متعهد گردید در صورت هر گونه تغییر در مشخصات سجلی (در مورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکت نامه / اساسنامه / تصمیمات هیات مدیره / صاحبان امضای مجاز (در مورد اشخاص حقوقی) ، بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروز رسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور –  حسب مورد – اقدام نماید. هم چنین شریک متعهد شد مباشرتاً از تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در این خصوص برای دیگران هیچ گونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئاً یا کلاً امکان استفاده از تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام خلاف این تعهد ، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد. شریک قبول نمود در صورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هر یک از تعهدات فوق ، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد به شریک ، جهت وصول مطالبات و هم چنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و شریک حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده نوزده : چنانچه شریک از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید بانک می تواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود- مباشرتاً یا ازطریق خرید خدمات سایر اشخاص- اعمال نموده و هزینه های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسبه و به حساب بدهی وی منظور نماید. همچنین در صورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی و خسارات از هرجهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) بر ذمه شریک است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده بیست : شریک/ راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر - تحت هر عنوان- اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر، کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.
ماده بیست و یک : " در اجرای "قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب 1361 شریک قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا واعتراض شریک دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.
ماده بیست و دو : گروگان عبارت است از : ..............
تبصره – راهن اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی باشد. لذا شریک مکلف گردید چنانچه به هر دلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر این صورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی شریک/راهن اقدام نماید.
ماده بیست و سه : با توجه به اینکه ساختمان مورد مشارکت در قطعه زمین موضوع قرارداد واگذاری شماره  ...... مورخ ........ اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی احداث می شود، لذا سازمان/شرکت واگذارنده به موجب نامه شماره .......  مورخ ........ موافقت خود را با تنظیم این قرارداد و انجام مشارکت و ترهین قطعه زمین مذکور، اعلام نمود. همچنین شریک ضمن عقد صلح مذکور در ماده پنج، با سلب حق هرگونه نقل و انتقال عرصه و اعیان و منافع قطعه زمین مذکور، قبول و موافقت نمود درصورتیکه بانک تخلف شریک از مفاد و تعهدات موضوع این قرارداد را احراز نماید، حق دارد راساً و بدون نیاز به اقدام و تشریفات اداری یا قضایی، قرارداد واگذاری را فسخ و موردوثیقه وکلیه حقوق شریک ناشی از قرارداد واگذاری را بطورکامل و از هرجهت بنام خود یا دیگری منتقل نماید. شریک حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدامات بانک و راهن براساس مفاد این ماده را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده بیست و چهار : کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه شریک است.
ماده الحاقی1: شریک / بدهکار/جاعل/متقاضی/ (تسهیلات گیرنده) و ضامنین (حسب مورد) به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد / دادند بدون نیاز به اقدام قضائی یا اجرائی ، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از هر گونه حساب / اموال و اسناد وی و ضامنین (حسب مورد) نزد بانک یا سایر موسسات اعتباری برداشت و تسویه نماید نامبردگان حق هر گونه ادعا و اعتراضی نسبت به اقدام بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.

نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد