X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
نمونه سند رهنی کارمندی بانک قوامین - مدونات کاتب
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نظر بر اینکه آقای ........  (با مشخصات فوق الذکر) که در این قرارداد "مشتری و راهن" نامیده می شود از بانک قوامین (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت 397957 به نشانی ............  که در این قرارداد "بانک" نامیده می شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات قانونی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و مشتری مال غیر منقول موضوع این قرارداد متعلق به خود را به عنوان تضمین تعهدات و بدهی خود در رهن بانک قرار داد به منظور انجام درخواست مشتری به تاریخ .........  منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.
   
ماده یک – بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام هر نوع عملیات و معاملات در امور تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، بازرگانی ، خدماتی ، مسکن و سایر معاملات و عملیات قانونی و مشروع ، تا مبلغ  .......... ریال (  به حروف   ریال)  از تسهیلات مالی و اعتباری بانک استفاده نماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک ولو به دفعات طبق مقررات و قراردادهای مربوط تا مبلغ مزبور به علاوه کارمزد ، سود و خسارت متعلقه به شرح ماده پنج این قرارداد به بانک بدهکار گردد.

ماده دو – مشتری راهن قبول و اقرار نمود که در عملیات و معاملات قانونی و لو کرارا با بانک اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای منعقده فیمابین معتبر و مطالبات بانک که ناشی از مدارک و قراردادهای مزبور باشد مورد قبول است مشتری راهن قبول و اقرار نمود که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک می باشد به استناد این قرارداد از محل مورد رهن استیفاء و وصول کند هم چنین مشتری راهن قبول و تعهد نمود که بانک حق دارد کلیه حقوق و مطالبات خود از مشتری راهن را اعم از پرداخت هر نوع تسهیلات اعطایی و یا ناشی از تعهدات او بابت هر نوع تضمین و ضمانت از محل مورد رهن استیفا و وصول نماید مشتری راهن قبول کرد که تنظیم این قرارداد هیچ گونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک بقوت و اعتبار خود باقی است و مشتری راهن حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده سه – مشتری راهن قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت قرارداد و عملیات و معاملات قانونی اعم از اصل و کارمزد ، سود و خسارت متعلقه و هم چنین هر گونه بدهی دیگر خود بابت هر نوع معاملات و تعهدات به شرح ماده (دو) در قبال بانک را در هر حسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده (یک) این قرارداد به علاوه کارمزد ، سود و خسارت متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است در سررسید مقرر به بانک بپردازد کارمزد و سود متعلق به بانک به قرار مندرج در قراردادهای فیمابین محاسبه می شود که اعلام و میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری می باشد.
ماده چهار – مشتری راهن موافقت و قبول نمود که در صورت تاخیر در انجام تعهدات به شرح اسناد و مدارک و قرارداد مربوط و به محض تحلف از هر یک از مفاد قراردادهای منعقده علاوه بر حال شده دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات در قبال بانک تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود به استناد این قرارداد را تا میزان مبلغ مندرج در ماده یک به علاوه کارمزد و سود خسارت متعلقه به صورت یک جا مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا به هر طریق قانونی دیگر که مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات کافی بوده و بانک حق دارد به تشخیص خود اقدام به صدور اجرائیه برای وصول مطالبات بنماید و دفتر اسناد رسمی نیز به صرف اعلام بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.
ماده پنج – مشتری و راهن با امضای این قرارداد متعهد گردیدند کلیه مطالبات بانک را در سررسید مقرر و به شرح ماده (سه) این قرارداد به بانک بپردازند در صورت تاخیر در ایفای تعهد و عدم پرداخت بدهی طبق ماده چهار این قرارداد علاوه بر بدهی تادیه نشده سالانه  .......  درصد به عنوان وجه التزام تاخیر انجام تعهد به بانک پرداخت نمایند.
ماده شش – بانک مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت ، مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد.
ماده هفت – مشتری راهن به منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات و ضمانت به شرح این قرارداد غیر منقول مذکور در ماده (چهارده) در رهن بانک قرار دارد و به بانک حق داد مطالبات خود را که ناشی از هر گونه تعهد و معامله و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد رهن استیفاء و وصول نماید. به موجب این قرارداد مشتری راهن قبول و تعهد نمود که مورد رهن علاوه بر این که وثیقه بدهی بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز می باشد و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد رهن استیفاء و وصول نماید و مادامی که کلیه بدهی و تعهدات خود را بنا به تشخیص بانک پرداخت ننمود حق هیچ گونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن از جمله سرقفلی را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت و درخواست فک رهن یا فسخ سند را نخواهد داشت مشتری اقرار و اعتراف نمود که منافع ملک مورد نظر به هیچ عنوان قبلا به کسی واگذار نشده و تعهد نمود چنانچه خلاف آن بعد از امضای این قرارداد ثابت شود از عهده خسارت وارده برآید.
ماده هشت – مشتری راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده (چهارده) را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده  و بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضای این قراداد به بانک تسلیم نماید هم چنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس سررسید بیمه نامه به صورتی اقدام نماید که مورد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف هفت روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید هم چنین در صورتی که مشتری به تعهدات خود به شرح فوق عمل نکند بانک می تواند وثیقه یا وثائق مذکور را وکالتا از طرف مشتری راهن به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه را از مشتری مطالبه و یا به حساب بدهی وی منظور نماید وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت مشتری راهن نخواهد بود.
ماده نه – مشتری راهن بدین وسیله تعهد نمود از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد رهن را به وسلیه ارزیاب خود ارزیابی نماید.
ماده ده – مشتری راهن ضمن عقد خارج لازم و به صورت غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار دارد که مبالغ پرداختی مشتری به بانک را بابت هر یک از دیون نامبرده به تشخیص بانک منظور دارد.
ماده یازده – مدت این قرارداد بیست سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد می باشد و مادامی که مشتری راهن کلیه تعهدات خود به شرح ماده (دو) را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد به قوت خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری راهن و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری به شرح این قرارداد به قوت خود باقی است.
ماده دوازده – هزینه های ثبت این قرارداد و هزینه های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت اعم از دستمزد کارشناسان ، حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی ، هزینه دادرسی ، ثبتی و هزینه های اجرایی و غیره کلا به عهده مشتری راهن است و مشتری راهن هر گونه اقدامات اجرایی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت قبول نمود.
ماده سیزده – مشتری راهن ضمن عقد خارج لازم به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای فیمابین موضوع این قرارداد و هر نوع مطالبات خود را از موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به مشتری و راهن نزد خود تامین و برداشت نماید.
ماده چهارده – مورد رهن عبارت است از مازاد شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با مشخصات صدر الذکر.
ماده پانزده – هر گونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد رهن ایجاد و به آن اضافه شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیاز تلفن به شماره - آب شماره - و برق شماره - و گاز شماره - جزء مورد رهن است و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و خسارت متعلقه در رهن بانک باقی است.
ماده شانزده – قبض و اقباض به عمل آمده و مورد رهن تحویل بانک گردید و مجددا به صورت امانت به تصرف مشتری داده شد و نظر به اینکه مورد رهن تحویل راهن گردید علیهذا  نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن بوده و مسئولیت از بین رفتن احتمالی آن جزئاً یا کلاً به عهده مشتری راهن می باشد به نحوی که هر گاه بانک متوسل به اقدامات قانونی گردد مشتری راهن ملکف است مورد رهن را به بانک تحویل نماید و چنانچه به اظهار و تشخیص بانک به هر علت و سببی قسمتی یا تمام مورد رهن ازبین رفته یا نقصان قیمت حاصل کند یا مشتری راهن از تحویل دادن مورد رهن به بانک به هر علتی امتناع کند و در نتیجه استیفای طلب از مورد رهن امکان پذیر نگردد مشتری راهن با قبول این که این امر موجب خسارت و زیان بانک می باشد به طور غیر قابل عدول متعهد و ملتزم گردید زیان و خسارت به شرح مندرج در این قرارداد را جبران نموده و نقدا و دفعتا واحده به بانک بپردازد و درصورت امتناع ، بانک حق دارد به استناد قرارداد حاضر و سایر مستندات طلب مبالغ مورد مطالبه خود را از طریق قانونی استیفاء و وصول نماید و مشتری راهن را نیز طبق مقررات تعقیب نماید ، مسئولیت و تعهد مشتری راهن در قبال بانک از لحاظ حفظ و حراست و نگهداری و تحویل مورد رهن نسبت به تمامی آن می باشد و کلیه هزینه های نگهداری مورد رهن نیز به عهده مشتری راهن است و راهن بدون اذن بانک حق هر گونه تغییر که موجب کاهش قیمت مورد رهن شود را ندارد.
ماده هفده – با توجه به این که مطالبات بانک در این قرارداد به لحاظ وضعیت خاص مشتری که از کارکنان بانک می باشد با اعمال تخفیفات قابل ملاحظه محاسبه شده است لذا مشتری قبول و تعهد نمود اولا به هیچ عنوان حق واگذاری قرارداد را به دیگری ندارد ثانیا در صورتی که رابطه استخدامی وی به هر دلیلی با بانک قطع گردد دین تبدیل به حال شده و مکلف است بدهی خود را در وجه بانک بپردازد.

نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد