X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
قرارداد رهنی تسهیلات ویژه کارکنان بانک مسکن نمونه 110 - مدونات کاتب
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


در اجرای مفاد قراردادهای شماره ........ مورخ .......  بانک مسکن شعبه .......  ، این قرارداد بین :

الف) آقای ....... با مشخصات فوق الذکر شاغل در بانک مسکن به شماره پرسنلی .........، که در این قرارداد "بدهکار/ راهن" نامیده می شوند ، از یک طرف و ؛

ب ) بانک مسکن به شماره شناسه ملی 10100830792 و شماره کد اقتصادی 10411151933557 شعبه ........ کد ...... به نشانی........ به نمایندگی .........  به موجب نامه شماره .........  مورخ .........  که در این قرارداد "بانک" نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند.

   

ماده یک : بدهکار ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قراردادهای فوق الذکر بشرح زیر ، تعهد نمود مطالبات بانک را به ترتیب مقرر در قراردادهای مربوطه پرداخت و تسویه کند.

الف ) مبلغ ........  ریال بابت بخشی از مطالبات ناشی از قرارداد شماره ........ مورخ ........ در ....... قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز .......  می باشد.
ب ) مبلغ  ........ ریال بابت بخشی از مطالبات ناشی از قرارداد شماره  .........  مورخ ........ در ......   قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ....... می باشد.
سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یکماه از سررسید قسط ماه قبل است و بدهکارتعهد نمود درسررسید آخرین قسط آنچه از بدهی ویاسایر هزینه ها ومطالبات ناشی از این قرارداد برذمه وی باقیمانده باشد را یکجا ببانک پرداخت وتسویه نماید بدهکار قبول واقرار نمود که قراردادهای فوق الذکر معتبر ولازم الاجراء بوده ومطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث براساس محاسبات بانک قطعی ومورد قبول بدهکار میباشد.
تبصره : هرگاه بدهکار درپرداخت هریک از اقساط تاخیرنماید مبلغی طبق مفاد ماده 5 اینقرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تاتاریخ واریز برذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول میگردد.
ماده دو : بدهکار بطور غیر قابل برگشت به بانک وکالت داد مادام که درخدمت بانک میباشد ومطالبات ناشی از قراردادهای فوق الذکر بطور کامل تسویه نشده است همه ماهه معادل قسط مقرر دراین قرارداد ازهرگونه دریافتی مستمر وغیرمستمربدهکار ودرصورت بازنشستگی از محل دریافتی های بازنشستگی وی برداشت وبحساب مطالبات خودمنظور نماید این وکالت رافع تعهد بدهکار بپرداخت اقساط مقرر درسررسید نمی باشد.
تبصـره : چنانچه رابطه استخدامی بدهکار بابانک تحت هرعنوان وبهر دلیل قطع گردد از تاریخ قطع رابطه استخدامی مانده بدهی نامبرده ناشی از این قرارداد بدین حال تبدیل شده و وی متعهد است کل بدهی خود را دفعتا واحده پرداخت وتسویه نماید درغیراین صورت بانک باتوجه به مفاد این قرارداد اختیار دارد ازهرگونه اموال یامطالبات بدهکار نزد خود ازجمله مانده صندوق پس انداز بازنشستگی ، تامین ، آتیه و غیره راسا برداشت ومطالبات خود را تسویه نماید.
ماده سه: بدهکار/راهن ......  با مشخصات فوق ضمن اطلاع کامل از کیفیت وکمیت تعهدات موضوع این قرارداد به منظور توثیق وتضمین بدهی وتعهدات مذکور در این قرارداد و قرارداد های داخلی فوق الذکر ؛ ششدانگ گروگان مندرج دراین قرارداد رادررهن بانک قرارداد وقبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید ؛ مگر پس از واریز مطالبات بانک وانجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد وقراردادهای داخلی فوق الذکر . بانک پس از تصرف موقت گروگان ؛ آن رامجددا درتصرف راهن قرارداد تادرمدت رهن از منافع آن بهره مند گردد تمام وثیقه درمقابل هرمیزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات بدهکار بشرح قراردادهای داخلی فوق الذکر دررهن بانک قراردارد وبانک حق دارد برای وصول هرمقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید وراهن قبول وتعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده وبرای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید وهراقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است همچنین کلیه مستحدثات موجود وآنچه درآینده درمورد رهن احداث وایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده 34 قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل واقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.
ماده چهار : بدهکار/راهن به بانک اجازه داد طبق مقررات بانک وتاتسویه کامل مطالبات ناشی از این قرارداد: اولا گروگان این قرارداد رادرمقابل خطر آتش سوزی وانفجار به میزان مانده بدهی تامین خسارت نماید ثانیا تعهدات بدهکار رادرمقابل فوت وی تامین خسارت نماید درصورت فوت بدهکار ؛ مطابق دستورالعمل اجرایی صندوق پس انداز رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک مسکن ؛ مطالبات بانک تسویه خواهد شد ضمنا هزینه تامین خسارت ازهرگونه دریافتی های بدهکار ازبانک وپس ازبازنشستگی ازمحل دریافتی های بازنشستگی وی کسر و تسویه میگردد.
ماده پنج : هر گاه بدهکار بر خلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد وقراردادهای داخلی فوق الذکر عمل نماید ویا در پرداخت مطالبات بانک تاخیر کند،کلیه بدهی های وی ناشی از قرارداد های مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ها تا سررسید مقرر،به علت تاخیر در تادیه بدهی های ناشی از قراردادهای مزبور ،از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور،مبلغی برذمه امضاکننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو بدهکار قبول و تعهد نمودعلاوه بر بدهیهای تادیه نشده ؛
1- مبلغی معادل  ....... درصد مانده بدهی ناشی از بند الف ماده یک این قرارداد.
2- مبلغی معادل  ......  درصد مانده بدهی ناشی از بند ب ماده یک این قرارداد.
برای هرسال نسبت به بدهی مذکور ، برحسب هریک از قراردادهای فوق الذکرببانک پرداخت نماید به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیرقابل برگشت ببانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تاتاریخ تسویه کامل بدهیهای مزبور ، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطارکتبی و تشریفات اداری و یا هرگونه اقدام اجرائی یا قضائی ، راسا از هرنوع حساب ازجمله حساب یارانه واریزی دولت و سایر اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری برداشت و یابهمان میزان از وثائق و تضمینات یا سایر دارائیهای وی تملک یا به حساب بدهی وی منظور نمایدبدهکارحق هرگونه ادعا واعتراض نسبت به تشخیص واقدامات بانک رادراین خصوص ازخود سلب وساقط نمود.اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی وسایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاداین قرارداد نخواهد شد.
تبصره : بدهکار قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید اقساط بابت مطالبات ناشی از این قرارداد وقراردادهای مذکور به بانک پرداخت می نماید بالنسبه بحساب اصل دیون ومافی الذمه فوق منظور گردد بدهکار کلیه محاسبات بانک درمورد تعیین میزان مافی الذمه راقبول داشته وحق هرگونه ادعا واعتراض دراین زمینه را از خودسلب و ساقط نمود
ماده شش : تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هریک از تعهدات مندرج دراینقراردادوقراردادهای مذکوردرماده یک ومحاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی وصدور اجرائیه کافی وقطعی وغیر قابل اعتراض میباشد.
ماده هفت : چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن درمعرض اجرای طرحهای موسسات وشرکتهای دولتی وشهرداری وامثال آن قرار گیرد ؛بانک بعنوان قائم مقام بدهکار/راهن وکیل بلاعزل میباشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس ، اعتراض به ارزیابی ، حضور درکمیسیونهای ذیصلاح وتوافق درتقویم وثیقه را انجام دهد وبا امضاء اسنادودفاتر مربوطه وجوهی که از طرف موسسه ذیربط درقبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه ، باقیمانده رابابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک درصندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده راخواهد داشت .
ماده هشت : بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر درخصوص نحوه اعطای تسهیلات وخدمات بانکی ، اقدامات ومحاسبات بانک براساس ضوابط ومقررات مذکور درهرمرحله را قبول نموده وحق هرگونه اعتراض دراین زمینه را ازخود سلب وساقط نمود.
تبصره : طرفین توافق نمودندهر گونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه براساس نظر بانک اقدام نماید عدم قبول واقدام بدهکار دراین خصوص از مصادیق تخلف از قراردادتلقی شده وبانک حق خواهد داشت وفق مفاداین قرارداد اقدام نماید.
ماده نه : بدهکار اقرارنمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است.لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثر وقوع هر گونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی مصوب 1383هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است؛بانک بدون هیچ گونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نمایدوبدهکار  حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ده : دراجرای قانون مبارزه با پول شویی وآئین نامه ودستورالعملهای اجرائی آن ، بدهکار ضمن تعهد به رعایت قانون وسایرمقررات وضوابط مبارزه با پول شوئی وهمچنین ارائه اطلاعات ، مدارک ومستندات دقیق وصحیح مورد نیازبانک دراین خصوص ، اقرار وتصریح نمود که آخرین اطلاعات ومشخصات سجلی ، ثبتی وپستی خودومستندات ومدارک مربوطه را بصورت صحیح وبه روز ببانک اعلام وارائه نموده است ، لذا متعهدگردید درصورت هرگونه تغییر درمشخصات سجلی (درمورد اشخاص حقیقی) وثبتی اعم از شرکتنامه /اساسنامه /تصمیمات هیات مدیره /صاحبان امضاء مجاز(درمورداشخاص حقوقی) ، بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات وبه روز رسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم ببانک وسازمان ثبت احوال کشور ــ حسب مورد ــ اقدام نماید همچنین بدهکارمتعهدشدمباشرتا ازتسهیلات /خدمات موضوع این قرارداداستفاده نموده ودراین خصوص برای دیگران هیچ گونه حقی ایجادننماید به ترتیبی که برای سایراشخاص تحت هیچ عنوان جزئا یا کلا امکان استفاده از تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود ودرصورت اقدام خلاف این تعهد ، بلافاصله مراتب را ببانک اطلاع دهد بدهکارقبول نموددرصورت تشخیص بانک مبنی برتخلف وی ازهریک ازتعهدات فوق، قراردادمنفسخ وتعهدات ودیون موجل وی بدین حال تبدیل خواهدشد وبانک حق داردضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات /خدمات موضوع این قرارداد به بدهکار ، جهت وصول مطالبات وهمچنین خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداداقدام نماید وبدهکارحق هرگونه ادعا واعتراض نسبت به تشخیص واقدامات بانک را ازخودسلب وساقط نمود.
ماده یازده : چنانچه بدهکاراز ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر امتناع نمایدبانک میتواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود مباشرتا یا از طریق خرید خدمات سایر اشخاص اعمال نموده و هزینه های مربوطه را براساس تشخیص خود محاسبه وبه حساب بدهی وی منظور نماید همچنین درصورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد ، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) به عهده بدهکار است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده دوازده : بدهکار/راهن ببانک اجازه داد تا درهرزمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خودناشی از این قرارداد به غیرتحت هرعنوان اقدام نمایند بنابراین درصورت انتقال حقوق ومطالبات بانک به غیر کلیه تضمینات و وثائق قراردادکماکان بقوت واعتبار خودباقی بوده وحقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهدشد.
ماده سیزده : گـــروگان عبارت است از : ........
تبصره - راهن اقرار نمود که نسبت به عین ومنافع مورد رهن این سند هیچ گونه حقی برای غیر ایجاد ننموده ومورد رهن مستحق غیر نمی باشد لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه بهردلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود ، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید درغیر اینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده وبانک میتواند باتوسل به اقدامات قانونی واجرائی نسبت به استیفای مطالبات خودوپیگردقانونی بدهکار /راهن اقدام نماید.
ماده چهارده : بدهکاربا امضای این قرارداد علاوه برتعهد به ایفای کامل تعهدات خود ناشی از این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر ، تا ایفای کامل تعهدات وتسویه بدهی خود ناشی از کلیه قراردادهای تسهیلات دریافتی از بانک اعم از قرض الحسنه ضروری ، جعاله تعمیرات مسکن ، فروش اقساطی خودرو و غیره حق فک رهن گروگان این سند یاانتقال مانده بدهی آن بغیر - حتی درصورت تسویه تمام مطالبات بانک ناشی از سند - را بطور غیرقابل برگشت از خود سلب وساقط نمود وقبول نمود درصورت تخلف از مفاد ، قیود و شروط این سند یا هریک از قراردادهای فوق الذکر ، کلیه بدهی ناشی از قراردادهای مزبور بدین حال تبدیل شده وبانک میتواند به منظور وصول مطالبات خودناشی از آنها از طریق صدور اجرائیه نسبت به وثیقه این سند یا هراقدام قانونی دیگر که مصلحت بداند اقدام نماید. تشخیص تخلف و نحوه اقدام قانونی بابانک بوده و بدهکار حق هرگونه اعتراض دراین خصوص را از خود سلب وساقط نمود.
ماده پانزده : کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت ، حق التحریر وغیره برعهده و ذمه بدهکار است.
ماده الحاقی :بدهکار - متقاضی - (تسهیلات گیرنده) و ضامنین (حسب مورد) به طورغیر قابل برگشت به بانک اختیار دادند بدون نیاز به اقدام قضایی یا اجرایی مطالبات خود ناشی از این قرارداد از هر گونه حساب اموال و ضامنین (حسب مورد) نزد بانک یا سایر موسسات اعتباری برداشت و تسویه نماید نامبردگان حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدام بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد