X
تبلیغات
زولا
نمونه قرارداد فروش اقساطی واحد مسکونی (مشتمل بر رهن مورد معامله) بانک ملی نمونه : 3226 نوع : ثبتی و امانی - مدونات کاتب
X
تبلیغات
زولا

به منظور انجام معامله فروش اقساطی واحد مسکونی بین امضا کنندگان ذیل : آقای/خانم ........ با مشخصات مرقوم به عنوان خریدارکه در این قرارداد بدهکار نامیده میشود ازیک طرف و بانک ملی ایران به شماره شناسه 10861677542 شعبه ......... کد ..... مقیم ........ با نمایندگی آقای ....... طبق نامه شماره ........ مورخ ......... بانک ملی ایران شعبه .......... بعنوان فروشنده که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف  دیگر این قرارداد به تاریخ ........ (به عدد) (به حروف) منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند :
  
 ماده1) نظر باینکه بانک کلیه حقوق و مالکیت خود درشش دانگ ملک بشرح مندرج دراین قراردادرا به بدهکارفروخت لذا بانک و بدهکار باتصریح باینکه باامضاء این قرارداد بدهکارمالک کلیه ساختمان ها و مستحدثات و تاسیسات وامتیازات و متعلقات و منضمات مربوط به عرصه و اعیان ملک شماره ......... واقع در بخش ..... شهرستان ........... میباشد تصریح و تاکید نمودند که بدهکار بابت ثمن معامله مبلغ .......... (به عدد) (به حروف) به بانک بدهکارشد و مبلغ مزبور دین مسلم و محقق وی به بانک گردیدکه بدهکار با اقرار به بدهی خود قبول نمود و متعهد شد بدهی مذکور رابشرح ماده 2 این قرارداد به بانک بپردازد. اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیارغبن فاحش ازبدهکاربعمل آمد وبدهکاراقراربه تصرف مورد معامله  نمود.
ماده 2) بدهکار بموجب  اینقرارداد متعهد شد بدهی  خود را ظرف مدت ...... ماه به اقساط متوالی و متساوی ماهانه از قرار ........ قسط هریک بمبلغ  ......... (به عدد) (به حروف) ریال و قسط آخر به مبلغ ........... ریال به بانک بپردازد، سررسید اولین قسط ........ میباشد. تاخیر در پرداخت  هر قسط و تخلف  از هر یک  از شرایط و یا عدم  انجام  هر یک  از تعهدات  مندرج  در این  قرارداد موجب  حال  شدن  کلیه  مطالبات  بانک  شده  و در آن  صورت بانک  می  تواند به  استناد این  قرارداد کلیه  مطالبات  خود بابت  معامله  موضوع  این قرارداد را یکجا و دفعتا" واحده  از بدهکار استیفا و وصول  یا از حسابهای  وی برداشت  و تامین  نماید، همچنین  بانک  می  تواند بمنظور وصول  مطالبات  خود از طریق صدور اجرائیه  و یا سایر مراجع  ذیصلاح  و به استناد این قرارداد اقدام  کند.
تبصره : چون  معامله  موضوع این قرارداد با توجه به اینکه  بدهکار بموجب این قرارداد اقرار دارد که در هنگام  انعقاد این قرارداد ایشان  و همسر و فرد / افراد تحت  تکفل وی  فاقد منزل مسکونی  هست / هستند با نامبرده  بعمل  آمد در صورتی  که  خلاف  اقرار بدهکار بر بانک  مکشوف گردد بانک حق فسخ معامله و وصول کلیه مطالبات خود را به استناد این قرارداد دفعتاً واحده  دارد.
 ماده 3) درصورت عدم  تسویه کامل بدهی ناشی  از این قرارداد اعم از عدم پرداخت هریک از اقساط یا کل اقساط یا هرپرداخت دیگری که طبق قرارداد های منعقده به عهده بدهکاراست ویادرصورت تخلف بدهکارازایفای تعهدات خود وفق مفاد این قرارداد ، حسب تشخیص و اعلام بانک ، ازتاریخ مطالبه ویااعلام تخلف ازناحیه بانک ویاسررسید تاتاریخ تسویه کامل بدهی مبلغی به ذمه بدهکارتعلق خواهد گرفت ، از اینرو بدهکار با امضای  این قرارداد تعهد نمود علاوه  بر بدهی  تادیه  نشده به ازاء هر سه  هزار ریال ......... ریال  در روز نسبت  به  بدهی  مذکور بر حسب  مفاد این قرارداد به  بانک  بپردازد. به همین  منظور بدهکار ضمن امضاء این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که  از تاریخ  سررسید تا تاریخ  تسویه  کامل  بدهی  معادل  بدهی  بدهکار به شرح  این قرارداد ازحسابهای  بدهکار برداشت و یا به  همان  میزان ازمورد معامله  یا سایر دارائیهای  وی  تملک  نماید. اخذ مبلغ  مقرر موضوع  این  بند مانع  تعقیب  عملیات اجرایی  برای  وصول  مطالبات  بانک  نخواهد شد. توافق  شد که  مبالغ دریافتی یاوصولی بین دوجزء اصل بدهی (اعم ازاصل تسهیلات وسود) وخسارت تاخیرتادیه تسهیم بالنسبه گردد .بدهکارکافه خیارات من جمله خیارغبن فاحش راازخود سلب واسقاط کرد وحق فسخ معامله رابرای بانک قبول نمود
تبصره :نرخ خسارت مندرج دراین ماده درمواردی که بدهکاربه لحاظ ارائه اطلاعات نادرست ،مدارک گمراه کننده ،توسل به روشهای غیرمتعارف ویاهرگونه اقدام دیگری که موید دریافت من غیرحق تسهیلات باشد ، جاری وساری است ومبنای محاسبه خسارت ،تاریخ عقد قرارداد می باشد .بدیهی است بانک حق واختیاردارد، خسارت ناشی ازتخلف بدهکار را تا روزوصول طلب محاسبه ودریافت نماید. 
ماده 4) بدهکار بمنظور توثیق و تامین تعهدات خود بشرح این قرارداد مال / اموال مورد معامله به شرح ماده (1) را در رهن بانک قرار داد وبه بانک  حق و اختیار داد که بانک حقوق و مطالبات خود در معامله موضوع این  قرارداد را طبق  مندرجات  این  قرارداد از طریق  اجرای  ثبت  و یا سایر مراجع ذیصلاح  از مورد / موارد رهن استیفا و وصول  نماید و مادامی  که  این  قرارداد فسخ نشده  است  بدهکار  حق نقل وانتقال نسبت به عین  یامنافع مورد/موارد رهن رابه هرصورت اعم ازقطعی ورهنی وشرطی و اجاره و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت تحت هرعنوانی ندارد .مورد/موارد رهن تحویل بانک گردیده ومجدداً بصورت امانت به تصرف مالک آن داده شد.
ماده 5) بدهکار متعهد گردید مورد / موارد رهن مندرج در ماده  ( 4) را در مقابل  خطراتی  که از طرف  بانک  تعیین می شود نزد بیمه گرمورد قبول بانک و بنام و بنفع  بانک  و به  هر مبلغ  و مدتی  که بانک  بخواهد بیمه  نموده  و بیمه  نامه  را هم  زمان  با تاریخ  امضا این  قرارداد به  بانک  تسلیم  نماید، هم  چنین  نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس انقضای سررسید بیمه نامه بصورتی  اقدام نماید که مورد / موارد در طول مدت رهن از پوشش  بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف دو روز از انقضای مدت بیمه  نامه  قبلی به  بانک  تسلیم نماید در غیر این صورت بانک حق  دارد مورد / موارد رهن  را به  هزینه  بدهکار معادل  یکصد و سی در صد مانده  بدهی  و تعهدات بدهکار بیمه نماید و بدهکار متعهد به پرداخت هزینه بیمه میباشد و مکلف است  به محض  مطالبه  بانک  آن  را بپردازد و در صورت  عدم  پرداخت ، بانک میتواند مبلغ  مزبور را جزء مطالبات  خود از بدهکار منظور نماید اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچ گونه تعهد و مسئولیتی  از این  لحاظ در برابر بدهکار بعهده  بانک نیست در صورت بروز خطر یا خطراتی که  مورد / موارد رهن  در مقابل آن  و بشرح  فوق  بنفع  بانک  بیمه شده  خسارت دریافتی  توسط بانک از بیمه گر وصول  خواهد شد ونسبت  به  میزان  خسارت دریافتی که مورد توافق  بین بانک و بیمه  گر قرار گیرد بدهکار حق  هر گونه ایراد و اعتراضی  را از خود سلب  و اسقاط نمود.
ماده 6) بدهکار بدین وسیله تعهد نمود که  ازاقداماتی که باعث کاهش بهای  مورد / موارد رهن  شود خودداری نماید/نمایند و بانک  حق دارد هر موقع  که  لازم  بداند مورد / موارد رهن را بوسیله ارزیاب  خود ارزیابی  نماید .
ماده 7) هرگونه  عرصه  و اعیانی  و تاسیسات و ابنیه  و مستحدثات  که به  مورد / موارد رهن  اضافه  و الحاق  شود اعم  از متصل  و منفصل  و نیز امتیازات تلفن ، آب ، برق  و گاز من حیث  المجموع  جز مورد / موارد رهن  است  و مانع  اجرای  ماده 34 اصلاحی  قانون  ثبت  نخواهد بود و نیز تمامی  مورد / موارد رهن  تا پرداخت کلیه  بدهی اعم  از اصل  و کارمزد و سود و سایر خسارات  متعلقه  در رهن  بانک  باقی  است.  چنانچه قبل  از فسخ  این  قرارداد شهرداری  یا هر سازمان  و موسسه  دیگری  بخواهد باستناد مقررات  و قوانین  مربوط برای  احداث  یا توسعه  خیابان ، کوچه ، معبر یا جاده  طرحی قسمتی  یا تمام  مورد / موارد را جز خیابان ، کوچه ، معبر یا جاده  یا طرح  مربوط قرار دهد و یا آن  را به  هر عنوان  تملک  نماید بانک  ضمن  عقد رهن  موضوع  این  قرارداد وکیل بلاعزل بدهکار  است  تا از طرف  بدهکار و راهن  آن  قسمت  را به  بهایی  که  با شهرداری  یا سازمان  یا مجری  طرح  ذیربط توافق  می نماید به  مرجع  مربوط واگذار نماید و عندالاقتضاء مصالح  ساختمانی  آن  قسمت  را به  هر شخص  و به  هر قیمت  و به  هر ترتیب که  بخواهد به  فروش  برساند و بهاء و عایدی  موضوع  این  ماده  را بابت  قسمتی از مطالبات  خود بشرح  این  قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام  کلیه  تشریفات  واگذاری مورد / موارد رهن  به  شهرداری  یا سازمان  یا مجری  طرح  مربوط و فروش  مصالح ساختمانی  اعم  از امضای  اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای  اختیار تام  و نامحدود است  و از هر جهت  قائم  مقام  بدهکار است وبدهکار متعهد گردید ظرف مدت  دو روز پس  از اخطار کتبی  بانک  سند / اسناد مالکیت  مربوط به  مورد / موارد رهن را به بانک  تسلیم  نماید .
ماده 8) در صورتی  که  بدهکار بر خلاف  هر یک  ازموارد این قرارداد رفتار نماید یا از انجام تعهدات خود بشرح  این قرارداد خودداری نماید بانک  علاوه بر حق فسخ  معامله  موضوع این قرارداد حق  دارد بشرح این  قرارداد کلیه  مطالبات  خود را از طریق  قانونی استیفاء نماید ، صرف  اظهار بانک  راجع  به میزان  طلب  خود و تخلف  بدهکار از هر یک  از مندرجات  قرارداد معتبر است .
ماده 9) بدهکار ضمن عقد بیع موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزلاینفک این قرارداد است  قبول  و امضا نمود و ضمن  عقد مزبور بانک ملی  ایران  را وکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین  به  بانک  حق  و اختیار داد که  بانک مطالبات  خود ناشی  از اسناد و مدارک  و قراردادهای  های  فی  مابین  موضوع  این  قرارداد و هر نوع  مطالبات  خود را از موجودی  حسابها و سپرده  های  متعلق  به  بدهکار نزد خود و هر یک  از شعب  و واحدهای  بانک  ملی  ایران  و سایر بانکهای  کشور تامین  و برداشت نماید.
ماده 10) هزینه های ثبت این قرارداد و هزینه های  وصول  مطالبات بانک  از هرجهت  و بابت (دستمزد کارشناسان ، حق الوکاله  وکیل و نماینده  قضائی در تمام مراجع ومراحل طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری واصلاحیه های بعدی آن ، هزینه  های  دادرسی و هزینه های ثبتی و اجرائی و غیره ) کلاً به عهده  بدهکار است  و بدهکارهر گونه  اقدامات  اجرائی  بانک  از طریق  اجرای  ثبت  و صدور اجرائیه  و یا مراجعه  به مراجع دیگر را تا وصول  مطالبات  بانک  از هر جهت  و بابت  قبول  نمود .
ماده 11) بدهکارقبول نمود که هرگونه نامه یا اخطاربانک که بعنوان ایشان به نشانی مندرج دراین قرارداد ازطریق پست سفارشی ویانامه رسان بانک ویاپست الکترونیکی وی ارسال گردد به منزله ابلاغ به وی تلقی شود .مسئولیت تغییرنشانی بدهکاربعهده بانک نخواهد بود مگراینکه بدهکارآنراکتباً به بانک اعلام نموده باشد.
ماده 12) درراستای اجرای ماده 1 آئین نامه پیشگیری ومبارزه بارشوه دردستگاههای اجرایی مصوب 1383/9/1 هیات وزیران وبند ه ماده 2 وهمچنین ماده 7 آئین نامه مذکور وقوانین مرتبط با این امر ، چنانچه برای بانک مسلم ومسجل شود که بدهکار تسهیلات بانکی رابدون رعایت مقررات وضوابط معاملاتی وبانک اخذ نموده است وموردمشمول یکی ازبندهای احصاءشده درماده یک آئین نامه پیشگیری ومبارزه بارشوه دردستگاههای اجرایی باشد وهمچنین  امرمذکور به موجب حکم قطعی درمحاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق و اختیارداردبه طور یک جانبه وبه صرف اعلام به بدهکار ،قرارداد رافسخ وکل مطالبات خود ناشی ازاین قرارداد رااعم از اصل ،سود وکلیه خسارات وارده رازا بدهکار وراهن مطالبه نماید بدیهی است وصول مطالبات بانک ملازمه ای بافسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلوگیری ازانجام معامله واعطاءتسهیلات جدید به متخلف ، بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم از حقیقی ویا حقوقی به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به مدت 5 سال از انعقاد قرارداد جدید باوی خودداری نماید . بدهکار هرگونه ادعا واعتراض وایرادی رادراین خصوص ازخودسلب وساقط نمود.
ماده  13) بدهکار بدین  وسیله  متعهد شد که از هر گونه  اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات  بانک را از مورد / موارد رهن  با اشکال  مواجه  نماید خودداری  کند در غیر اینصورت  بانک ضمن  عقد بیع  موضوع  این  قرارداد وکیل بلاعزل بدهکار است  تا از طرف  بدهکارنسبت به تادیه  جرائم  مورد مطالبه  اقدام  نماید و هر گونه  پرداختی  در این رابطه  بعمل  آید مورد قبول  بدهکار می  باشد و بدین  وسیله  حق هر گونه  اعتراض  و ایراد را از خود سلب  و اسقاط نمود .این قرارداد دردونسخه منعقد وامضاء گردید که یک نسخه نزد بانک ویک نسخه نزد بدهکارمی باشد که تمام نسخ آن حکم واحد رادارد وازاعتباریکسان برخورداراست .ضمناً طبق مفاد نامه شماره ..... مورخ ........ بانک ملی ایران شعبه ........ نرخ سود تسهیلات هجده درصد در سال می باشد.

نظرات (1)
دوشنبه 8 مرداد 1397 ساعت 12:05
فوق العاده
دمت گرم
پاسخ:
خواهش می کنم خوشحالم که مفید واقع شد.
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد